Podávanie žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku SR v zahraničí

Detailné informácie o e-službe

 • Popis:

  Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné vykonať podanie žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v zahraničí príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie na vybavenie svojej žiadosti v čase jeho pobytu v zahraničí – zoznam zastupiteľských úradov zoznam ZÚ. Výstupom služby je odovzdanie dokladu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky občanovi Slovenskej republiky v zahraničí. V prípade použitia eID karty prebieha komunikácia s občanom prostredníctvom eDesk schránky, vďaka čomu sa urýchli proces podania žiadosti a výrazne sa zníži riziko, že žiadateľ pri podávaní žiadosti musí prísť na zastupiteľský úrad viackrát. Službu je však možné využiť aj bez použitia eID karty. Zaručený elektronický podpis občana sa pre spracovania elektronického formulára nevyžaduje. Služba je dostupná 24 hodín denne.

  Vyplnenie elektronického formulára nie je podaním žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, ale ide len o predbežnú informáciu.

  Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podáva žiadateľ osobne (spolu s požadovanými dokladmi) na diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky.

  Pre úspešné vybavenie služby sú potrebné nasledovné doklady:
  • žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, ktorá obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, adresu súčasného pobytu, adresu posledného trvalého pobytu na území SR, dôvody žiadosti, dátum a podpis
  • doklad totožnosti (platný OP alebo CP) a jeho fotokópiu zo strany s osobnými údajmi
  • rodný list – originál a jeho neosvedčenú fotokópiu
  • doklad o osobnom stave – sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie rozvode manželstva, úmrtný list manžela, manželky – originál a neosvedčenú fotokópiu
  • výpis z registra trestov SR nie starší ako 6 mesiacov
  • prísľub udelenia štátneho občianstva iného štátu alebo doklad o jeho nadobudnutí – originál
  • potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá nedoplatky na daniach a verejných dávkach v SR od príslušného daňového, colného úradu, obecného, mestského úradu (ktoré zároveň obsahuje i informáciu o tom, že nemá nedoplatky na miestnych poplatkoch v obci)
  • potvrdenie z obcí v SR, na území ktorých žiadateľ vlastní nehnuteľnosť (ak ide o daň z nehnuteľností), prípadne čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom tom, že nevlastní v SR nehnuteľný majetok
  • potvrdenie o tom, že nemá nedoplatky na verejných dávkach v SR od príslušnej zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne.
  Ak je v žiadosti zahrnuté neplnoleté dieťa, je potrebný súhlas druhého rodiča so zmenou štátneho občianstva maloletého, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený.

  Služba je spoplatnená na zastupiteľskom úrade. Výška poplatku je definovaná príslušným zastupiteľským úradom spravidla v lokálnej mene podľa krajiny, kde zastupiteľský úrad sídli. Bližšie informácie o poplatkoch pre jednotlivé zastupiteľské úrady nájdete na stránkach jednotlivých zastupiteľských úradov – zoznam ZÚ. Od tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.

  Kroky pre použitie elektronickej služby
  V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať, ak chcete využiť elektronickú službu pre podanie žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v zahraničí. Podrobný popis pre použitie elektronických služieb MZVaEZ SR nájdete v dokumente Používateľská príručka elektronických služieb, ktorý sa nachádza na stránke podanie žiadosti
  1. Vyplnenie elektronického formulára (krok je voliteľný, avšak odoslanie vyplneného elektronického formulára vám skráti čas strávený na zastupiteľskom úrade)
  2. Rezervácia stretnutia na príslušnom zastupiteľskom úrade – po odoslaní rezervácie príde do Vašej eDesk schránky (prípadne e-mailovej schránky) správa pre potvrdenie rezervácie stretnutia. Aby bola rezervácia platná, je nutné ju potvrdiť.
  3. Odoslanie elektronického formulára a rezervácie na príslušný zastupiteľský úrad

  Kroky po využití elektronickej služby
  V prípade, že ste odoslali elektronický formulár pre podanie žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v zahraničí a rezerváciu, bude potrebné aby ste vykonali ešte nasledovné aktivity:
  1. Komunikácia s pracovníkom zastupiteľského úradu – v prípade, že odoslaný elektronický formulár má nedostatky, kontaktuje Vás pracovník zastupiteľského úradu pre odstránenie nezrovnalostí ešte pred Vaším príchodom na zastupiteľský úrad. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom eDesk schránky v prípade, že žiadosť ste odosielali po prihlásení sa eID kartou alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý ste uviedli v kontaktných údajoch v prípade, že ste neboli prihlásený. 
  2. Návšteva zastupiteľského úradu – na zastupiteľský úrad príďte v čase rezervácie, pričom musíte predložiť všetky potrebné dokumenty uvedené v popise služby. Pri návšteve podpíšete žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, predvyplnenú v prípade, že ste spolu s rezerváciou odoslali aj vyplnený elektronický formulár. 
  3. Prevzatie dokladu – Rozhodnutie o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky vyhotovený na základe žiadosti podanej na zastupiteľskom úrade sa doručí na zastupiteľský úrad, na ktorom si ho prevezmete.

Základné informácie

 • Povinný poplatok: Nie
 • Potreba rezervácie: Áno
 • Legislatíva: Služba je poskytovaná podla zákona c. 40/1993 Z. z. o štátnom obcianstve Slovenskej republiky

Autentifikácie/nástupcovia

 • Potreba prihlásenia cez eID: Nie