Podávanie oznámenia o vzniku stavu núdze v zahraničí

Detailné informácie o e-službe

Popis

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné vykonať podanie oznámenia o stave núdze v zahraničí. Služba nevyžaduje použitie eID karty. Služba je dostupná 24 hodín denne.

Služba nie je spoplatnená. Pre úspešné poskytnutie pomoci v stave núdze uveďte čo najpresnejší popis Vašej situácie, ako ste sa do nej dostali a ako ste sa ju pokúšali vyriešiť.

Kroky pre použitie elektronickej služby
V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať ak chcete využiť elektronickú službu pre oznámenie stavu núdze v zahraničí. Podrobný popis pre použitie elektronických služieb MZVaEZ SR nájdete v dokumente Používateľská príručka elektronických služieb, ktorý sa nachádza na stránke podanie žiadosti
  1. Vyplnenie elektronického formulára.
  2. Po odoslaní oznámenia, ak oznámenie obsahuje kontaktný email, systém odošle informáciu o zaevidovaní oznámenia.
Kroky po využití elektronickej služby
V prípade, že ste odoslali elektronický formulár pre oznámenie stavu núdze, bude potrebné aby ste vykonali ešte nasledovné aktivity:
  1. Komunikácia s pracovníkom MZVEZ SR  pri riešení núdzovej situácie prostredníctvom e-mailu alebo telefonického kontaktu, ktorý ste uviedli v kontaktných údajoch.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, so sídlom Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37, IČO 00699021 (ďalej len „ministerstvo“). Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: +421 2 5978 2024, +421 2 5978 2025, ochranaudajov@mzv.sk.

Ministerstvo spracúva osobné údaje fyzickej osoby uvedené žiadosti na účely splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým na základe osobitného predpisu, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo súhlasu dotknutej osoby je ministerstvo povinné alebo oprávnené ich poskytnúť.

Viac informácií o spôsobe spracúvania osobných údajov je dostupných na https://www.mzv.sk/web/sk/ministerstvo/o-ministerstve/politiky-ministerstva/politika-ochrany-osobnych-udajov.


Základné informácie

Povinný poplatok
Nie
Potreba rezervácie
Nie
Legislatíva
Pre túto službu nie je formálna a podrobná úprava v zákone.

Autentifikácie / nástupcovia

Potreba prihlásenia cez eID
Nie