1. Domov
  2. Diplomacia
  3. Témy
  4. Ľudské práva
  5. Implementačné správy k ľudskoprávnym dohovorom

Implementačné správy k ľudskoprávnym dohovorom


Publikované 24.05.2022

Slovenská republika je zmluvnou stranou základných dohovorov OSN v oblasti ľudských práv a základných slobôd. Tieto dohovory ustanovili osobitné kontrolné mechanizmy, ktoré orgánom OSN umožňujú pravidelne monitorovať a hodnotiť stav dodržiavania medzinárodnoprávnych záväzkov štátov vo vzťahu k ochrane ľudských práv.

Z ustanovení dohovorov vyplýva pre SR povinnosť informovať pravidelne kontrolné orgány - výbory, tzv. treaty bodies (niekedy nazývané i kvázisúdne orgány OSN) o tom, ako implementuje ustanovenia dohovorov do svojej legislatívy a praxe.

Jednotlivé výbory správu posúdia a po jej prerokovaní s delegáciou SR vydajú svoje hodnotenie (concluding obsevations).

Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (1965)

Trinásta periodická správa SR o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
PDF 444.5 kB, 19.4.2023, 289 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní jedenástej a dvanástej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
Word 27.6 kB, 19.4.2023, 763 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie k jedenástej a dvanástej periodickej správe Slovenskej republiky
PDF 320.2 kB, 19.4.2023, 896 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní jedenástej a dvanástej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
Word 344.6 kB, 19.4.2023, 979 stiahnutí
Stiahnuť
Východisková správa a druhá a tretia správa SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (dokument je v anglickom jazyku)
PDF 193.1 kB, 19.4.2023, 1607 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru pre odstránenie rasovej diskriminácie
RTF 571.0 kB, 19.4.2023, 893 stiahnutí
Stiahnuť
Jedenásta a dvanásta periodická správa Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
PDF 559.3 kB, 19.4.2023, 1391 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní deviatej a desiatej periodickej správy SR k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
PDF 534.9 kB, 19.4.2023, 872 stiahnutí
Stiahnuť
Štvrtá a piata periodická správa k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
RTF 289.6 kB, 19.4.2023, 3201 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné stanovisko Výboru pre odstránenie rasovej diskriminácie k šiestej, siedmej a ôsmej periodickej správe
PDF 155.5 kB, 19.4.2023, 1626 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné stanovisko Výboru pre odstránenie rasovej diskriminácie k deviatej a desiatej periodickej správe
RTF 189.0 kB, 19.4.2023, 1411 stiahnutí
Stiahnuť
Šiesta, siedma a ôsma periodická správa Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
RTF 881.5 kB, 19.4.2023, 2011 stiahnutí
Stiahnuť
Deviata a desiata periodická správa Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
PDF 436.6 kB, 19.4.2023, 1571 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní štvrtej a piatej periodickej správy
RTF 32.0 kB, 19.4.2023, 720 stiahnutí
Stiahnuť

Dohovor o právach dieťaťa (1989)

Šiesta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa
PDF 3.7 MB, 19.4.2023, 1152 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru pre práva dieťaťa k východiskovej správe
Word 78.8 kB, 19.4.2023, 2919 stiahnutí
Stiahnuť
II. Štatistické informácie
PDF 859.3 kB, 19.4.2023, 3960 stiahnutí
Stiahnuť
Sprava o prerokovaní Konsolidovanej 3., 4. a 5. spravy o implementácie Dohovoru OSN o právach dieťaťa
Word 18.6 kB, 19.4.2023, 1029 stiahnutí
Stiahnuť
Druhá periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru OSN o právach dieťaťa
Word 1.2 MB, 19.4.2023, 1925 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa ku Konsolidovanej 3.,4. a 5.periodickej správe (v slovenskom jazyku)
PDF 231.9 kB, 19.4.2023, 1943 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru pre práva dieťaťa k druhej periodickej správe
RTF 151.4 kB, 19.4.2023, 3233 stiahnutí
Stiahnuť
Konsolidovaná tretia, štvrtá a piata periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa
RTF 1.3 MB, 19.4.2023, 2582 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní východiskovej správy
RTF 117.1 kB, 19.4.2023, 3177 stiahnutí
Stiahnuť

Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu či trestaniu (1984)

Východisková správa SR k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
PDF 337.2 kB, 19.4.2023, 600 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru OSN proti mučeniu k tretej periodickej správe SR
Word 45.6 kB, 19.4.2023, 408 stiahnutí
Stiahnuť
Štvrtá periodická správa SR o implementácii Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
PDF 940.5 kB, 19.4.2023, 547 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru proti mučeniu k druhej periodickej správe
PDF 224.1 kB, 19.4.2023, 2191 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o posudzovaní Tretej periodickej správy Slovenskej republiky podľa Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu pred Výborom proti mučeniu
PDF 684.1 kB, 19.4.2023, 1007 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru OSN proti mučeniu k Východiskovej správe SR
RTF 42.6 kB, 19.4.2023, 1112 stiahnutí
Stiahnuť
Správy o priebehu a výsledkoch posudzovania Východiskovej a druhej periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
RTF 96.0 kB, 19.4.2023, 1120 stiahnutí
Stiahnuť
Tretia periodická správa SR o implementácii Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
PDF 324.8 kB, 19.4.2023, 2042 stiahnutí
Stiahnuť
2. periodická správa k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu
RTF 347.1 kB, 19.4.2023, 3613 stiahnutí
Stiahnuť

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966)

Štvrtá periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach
Word 1.4 MB, 19.4.2023, 1111 stiahnutí
Stiahnuť
Odpovede Slovenskej republiky Výboru OSN pre ľudské práva v súvislosti s posudzovaním štvrtej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach
Word 740.9 kB, 19.4.2023, 1284 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní štvrtej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach 17/10/2016
Word 103.2 kB, 19.4.2023, 1022 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné pripomienky Výboru OSN pre ľudské práva k štvrtej periodickej správe Slovenskej republiky
Word 60.6 kB, 19.4.2023, 756 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní druhej periodickej správy
RTF 12.8 kB, 19.4.2023, 963 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru pre ľudské práva k východiskovej správe
RTF 39.9 kB, 19.4.2023, 933 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní tretej periodickej správy
PDF 206.2 kB, 19.4.2023, 1117 stiahnutí
Stiahnuť
Východisková správa k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach
RTF 92.4 kB, 19.4.2023, 1861 stiahnutí
Stiahnuť
Druhá periodická správa k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach
RTF 643.8 kB, 19.4.2023, 1537 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru pre ľudské práva k druhej periodickej správe
RTF 124.5 kB, 19.4.2023, 1007 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné pripomienky Výboru pre ľudské práva k Tretej periodickej správe
PDF 164.0 kB, 19.4.2023, 999 stiahnutí
Stiahnuť
Tretia periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného Paktu o občianskych a politických právach
PDF 812.0 kB, 19.4.2023, 2039 stiahnutí
Stiahnuť

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (1979)

Siedma periodická správa SR k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 10/08/2021
PDF 724.3 kB, 19.4.2023, 211 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní Východiskovej správy SR k Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
Word 15.8 kB, 19.4.2023, 2572 stiahnutí
Stiahnuť
Piata a šiesta periodická správa SR k Medzinárodnému Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
PDF 1.6 MB, 19.4.2023, 2957 stiahnutí
Stiahnuť
Vyhodnotenie Východiskovej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW).
RTF 26.4 kB, 19.4.2023, 1564 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru pre odstránenie diskriminácie žien k druhej, tretej a štvrtej periodickej správe
RTF 50.8 kB, 19.4.2023, 1610 stiahnutí
Stiahnuť
Druhá, tretia a štvrtá periodická správa k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
RTF 660.8 kB, 19.4.2023, 3582 stiahnutí
Stiahnuť
Aktualizácia východiskovej správy k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
RTF 178.7 kB, 19.4.2023, 2859 stiahnutí
Stiahnuť

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966)

Záverečné odporúčania Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva k tretej periodickej správe SR
PDF 333.7 kB, 19.4.2023, 231 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva k východiskovej správe SR
PDF 220.6 kB, 19.4.2023, 212 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní tretej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a návrh zodpovedných subjektov za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva
PDF 983.6 kB, 19.4.2023, 294 stiahnutí
Stiahnuť
Východisková a druhá periodická správa k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
RTF 410.9 kB, 19.4.2023, 1984 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní druhej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
PDF 309.4 kB, 19.4.2023, 1387 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní východiskovej správy
Word 59.8 kB, 19.4.2023, 2692 stiahnutí
Stiahnuť
Tretia periodická správa Slovenskej republiky k medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.
PDF 639.7 kB, 19.4.2023, 1103 stiahnutí
Stiahnuť
Druhá periodická správa SR k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
RTF 6.2 MB, 19.4.2023, 2148 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné stanovisko Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva k druhej periodickej správe
PDF 197.7 kB, 19.4.2023, 1418 stiahnutí
Stiahnuť

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2006)

Druhá a tretia periodická správa k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, 23/09/2020
PDF 598.7 kB, 19.4.2023, 451 stiahnutí
Stiahnuť
Príloha 1 - Druhá a tretia periodická správa k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, 23/09/2020
PDF 601.2 kB, 19.4.2023, 287 stiahnutí
Stiahnuť
Východisková správa SR k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím 05/2012
PDF 1.3 MB, 19.4.2023, 1308 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania k východiskovej správe Slovenskej republiky 18/04/2016
Word 57.5 kB, 19.4.2023, 932 stiahnutí
Stiahnuť

Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím (2006)

Správa o prerokovaní východiskovej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím 8/7/2020
PDF 487.6 kB, 19.4.2023, 381 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné stanovisko Výboru OSN pre nedobrovoľné zmiznutia
PDF 420.2 kB, 19.4.2023, 588 stiahnutí
Stiahnuť
Východisková správa Slovenskej republiky k medzinárodnému dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím
PDF 569.2 kB, 19.4.2023, 2076 stiahnutí
Stiahnuť