Štátne občianstvo

Publikované 25.05.2022

Podmienky nadobúdania, straty a osvedčovania štátneho občianstva Slovenskej republiky a priestupky na úseku štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte len „zákon”).

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa preukazuje:

 • platným osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
 • platným občianskym preukazom,
 • platným cestovným pasom, alebo
 • potvrdením o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa nepreukazuje inými dokumentmi (napr. rodným listom, sobášnym listom, vodičským preukazom, potvrdením o trvalom pobyte a pod.) alebo dokladmi, ktorých platnosť uplynula.

Poznánka: Rezervácia termínu je nevyhnutná. Vybavenie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve trvá približne 3 – 4 mesiace.

 

Osvedčenie o štátnom občianstve

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je verejná listina, ktorou sa preukazuje, že osoba v nej uvedená je štátnym občanom Slovenskej republiky. Osvedčenie o štátnom občianstve je jednou z náležitostí k podaniu žiadosti o vydanie cestovného pasu Slovenskej republiky, žiadosti o zápis narodenia alebo uzavretia manželstva do Osobitnej matriky, v prípade ak osoba, ktorej sa úkon týka, nedisponuje iným platným dokladom preukazujúcim štátnoobčiansky status.

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky vydáva príslušný okresný úrad v sídle kraja na základe písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky (§ 9a ods. 2 zákona).
Miestna príslušnosť sa spravuje pobytom osoby, o ktorej štátne občianstvo ide. Ak osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, spravuje sa miestna príslušnosť podľa jej posledného pobytu na území Slovenskej republiky; ak pobyt na území Slovenskej republiky nemala, príslušný je Okresný úrad Bratislava (§ 16 zákona).

 

Podávanie žiadostí o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve

Kto môže požiadať

 • občan Slovenskej republiky, ktorý získal občianstvo Slovenskej republiky jedným zo spôsobov uvedených v právnych predpisoch platných v Slovenskej republike, a to narodením, udelením, voľbou alebo uzavretím manželstva,
 • rodič (zákonný zástupca) za deti do 18 rokov, s platným dokladom totožnosti.

 

Kde možno požiadať:

O osvedčenie/potvrdenie štátneho občianstva možno požiadať osobne prostredníctvom Konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve alebo Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode.

Osvedčovanie štátneho občianstva vykonávajú aj okresné úrady v sídle kraja podľa §9a zákona NR SR č. 344/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Žiadosť sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja (na odbore všeobecnej vnútornej správy).

 

Kto podáva žiadosť

Žiadosť podáva osobne žiadateľ, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, ktorého štátne občianstvo má byť osvedčené.
Za maloleté dieťa podáva žiadosť osobne zákonný zástupca, poručník alebo opatrovník s platným dokladom totožnosti. V mene osoby, ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť súdom ustanovený opatrovník.

 

Náležitosti podania žiadosti:

 • formulár žiadosti je potrebné vypísať, vyplnená žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky obsahuje:
 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo (ak ho má pridelené), dátum a miesto narodenia žiadateľa,
 • adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,
 • dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa.

 

Žiadateľ k žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky predloží:

 • platný doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz alebo cestovný pas Slovenskej republiky alebo inej krajiny),
 • rodný list Slovenskej republiky žiadateľa
 • predloženie slovenského rodného listu sa nevyžaduje ak tento dokument už bol v minulosti žiadateľovi vydaný a žiadateľ je zaregistrovaný v registri fyzických osôb.
 • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený,
  Poznámka: Ak sa sobáš, rozvod alebo úmrtie stali na území cudzieho štátu, je potrebné predložiť doklad s ďalším overením a musí k nemu byť úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.
 • ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je žiadateľ vyzvaný okresným úradom na ich predloženie,
 • uhradenie správneho poplatku.

 

V prípade žiadosti o osvedčenie o štátnom občianstve pre maloleté dieťa narodené na Ukrajine sa predkladá:

 • originál alebo overená kópia ukrajinského rodného listu dieťaťa s úradným prekladom do slovenského jazyka,
 • rodné listy rodičov dieťaťa,
 • sobášny list rodičov alebo súhlasné prehlásenie rodičov o otcovstve dieťaťa,
  Poznámka: Pokiaľ sa predkladá sobášny list vyhotovený iným štátom, je potrebné predložiť aj legalizovaný a úradne preložený sobášny list do slovenského jazyka.
 • doklady totožnosti rodičov.

  Pozn.: Doklady k žiadosti predloží žiadateľ v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii. Ak žiadateľ predloží doklady v origináli, okresný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo zastupiteľský úrad Slovenskej republiky z nich po overení údajov vyhotoví kópie a doklady vráti žiadateľovi. Predkladané doklady vydané cudzím štátom musia byť opatrené vyšším overením (apostil) a musia byť preložené do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom.

  Pozn.: V prípade, že jeden z rodičov dieťaťa je občanom Ruskej federácie alebo Maďarska, je potrebné požiadať na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky o vyhlásenie rodičov o voľbe štátneho občianstva Slovenskej republiky pre dieťa podľa Zmluvy medzi ČSSR a ZSSR o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva (vyhl.č.71/1981 Zb.), resp. podľa medzinárodného dohovoru medzi ČSSR a MĽR (č.37/61 Zb.) o zamedzení dvojakého štátneho občianstva.

 

Doklad totožnosti

Za doklad totožnosti sa na účely žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve považuje príslušným úradom vydaný platný doklad obsahujúci fotografiu držiteľa, ako napríklad cestovný pas (inej krajiny ako Slovenskej republiky), vodičský preukaz, povolenie k pobytu. V prípade, že žiadateľ vlastní iba neplatný cestovný pas alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky, k žiadosti je potrebné ho priložiť ako podporný doklad.


Ak občan Slovenskej republiky nedisponuje žiadnym z platných dokladov totožnosti uvedených vyššie, nemôže podať žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Môže však podať žiadosť o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve (viď nižšie).

 

Platnosť osvedčenia o štátnom občianstve

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa vydáva na tlačive, ktoré vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, spravidla do 30 dní od podania žiadosti (dňom podania žiadosti sa rozumie deň, kedy táto žiadosť bola doručená príslušnému okresnému úradu v sídle kraja). Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné 6 mesiacov odo dňa vydania a len v podobe originálu.

Ak sa zistilo, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, okresný úrad v sídle kraja žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve zamietne a písomne odôvodní, prečo nemožno žiadosti vyhovieť.

Osvedčenie o štátnom občianstve stráca platnosť dňom doručenia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak. Osvedčenie o štátnom občianstve stráca platnosť stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky.


Ak sa po vydaní osvedčenia o štátnom občianstve preukáže, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, osvedčenie o štátnom občianstve je neplatné odo dňa jeho vydania. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznámi túto skutočnosť žiadateľovi, ktorý je povinný vydané osvedčenie vrátiť ministerstvu do 30 dní od doručenia oznámenia. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vedie evidenciu neplatných osvedčení o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

 

Povinnosti žiadateľa o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve a priestupky

Žiadateľ je povinný bezodkladne oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky alebo okresnému úradu v sídle kraja každú zmenu osobných údajov a osobného stavu. Nesplnenie uvedenej povinnosti sa považuje za priestupok, za ktorý sa uloží pokuta od 33 eur do 331 eur.
Priestupku sa dopustí i ten, kto nevráti vydané osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 30 dní od doručenia oznámenia, ak sa po vydaní osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky preukáže, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. Za uvedený priestupok sa uloží pokuta vo výške 3319 eur.
 

Potvrdenie o štátnom občianstve

Okresný úrad v sídle kraja vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti. Žiadosť môže podať orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba, ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať.

 

Potvrdenie o štátnom občianstve ku dňu podania žiadosti podá žiadateľ, ktorý nedisponuje platným dokladom o štátnom občianstve ani iným platným dokladom totožnosti a z uvedeného dôvodu nemôže podať žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Potvrdenie o štátnom občianstve slovenské policajné orgány v súvislosti s podaním žiadosti o vydanie cestovného pasu akceptujú ako doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Potvrdenie o štátnom občianstve nesmie byť v deň podania žiadosti o vydanie cestovného pasu staršie ako 6 mesiacov. Žiadosť o vydanie potvrdenia sa podáva na rovnakom tlačive a je k nemu potrebné priložiť podporné doklady, rovnako ako v prípade žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve.  

 

Správne poplatky

Výšku správneho poplatku za žiadosť o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky podanú na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky stanovuje príloha k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisoch v časti XVIII:

 • Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky – poplatok 10,00 EUR,
 • Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti – poplatok 10,00 EUR.

Poplatok za podanie žiadosti sa uhrádza v mene EUR do pokladne konzulárneho úseku.

 

Udeľovanie štátneho občianstva z osobitných dôvodov bývalým občanom Slovenskej republiky

V zmysle Nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 1/2015 o udeľovaní štátneho občianstva Slovenskej republiky, ktoré nadobudlo účinnosťou 1. februára 2015, môžu bývalí štátni občania Slovenskej republiky, ktorí stratili štátne občianstvo v termíne po 1.1.1993, požiadať o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky z osobitných dôvodov. Žiadosť môžu žiadatelia podať osobne na slovenských zastupiteľských úradoch v zahraničí alebo na Slovensku na okresnom úrade v sídle kraja, pričom podmienkou je zaregistrovaný pobyt na území Slovenskej republiky.
Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky z osobitných dôvodov môže podať na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí osoba, ktorá má povolený trvalý pobyt na neobmedzený čas alebo registrovaný pobyt na území Slovenskej republiky a preukáže osobitné dôvody na udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

 

Formuláre:

rtf
Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
(docx; 188.61 KB)

Stiahnuť

 

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas sa podáva osobne na zastupiteľskom úrade príslušnom podľa miesta pobytu v zahraničí. K žiadosti sa doloží platný doklad totožnosti a doklad potvrdzujúci, že ide o bývalého občana Slovenskej republiky.


Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky si žiadateľ môže podať na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky príslušnom podľa miesta jeho pobytu v zahraničí alebo na okresnom úrade v sídle kraja. Žiadosť sa podáva osobne, zastúpenie žiadateľa nie je prípustné.


K vyplnenej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky sa predkladajú tieto základné doklady:

 • životopis,
 • platný doklad totožnosti,
 • rodný list,
 • doklad o osobnom stave (napr. sobášny list, rozsudok o rozvode manželstva resp. úmrtný list manžela),
 • doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, a ak ide o bývalého občana, aj doklad o poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte,
 • doklad o bezúhonnosti, nie starší ako 6 mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov,
 • prípadne ďalšie doklady (napr. osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má toto postavenie, rozhodnutie o zmene mena alebo priezviska, ai.).

Podrobnejšie informácie v súvislosti s udelením a stratou štátneho občianstva sú dostupné aj na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 

Formuláre:

rtf
Súhlasné prehlásenie rodičov o otcovstve
(docx; 267.91 KB)
Stiahnuť
rtf
Žiadosť o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky
(docx; 299.16 KB)
Stiahnuť