Vodičský preukaz

Publikované 23.05.2022

V súlade s §97a zákona č. 313/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov môže každá osoba byť držiteľom iba jedného vodičského preukazu.

Žiadosť o vydanie vodičského preukazu môže podávať občan Slovenskej republiky, ktorému  bol v minulosti vydaný vodičský preukaz. Na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky môže občan Slovenskej republiky podať žiadosť buď o výmenu platného vodičského preukazu vydaného v Slovenskej republike pred 19.1.2013 alebo o obnovu vodičského preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti, straty či odcudzenia, ako aj z dôvodu úradnej zmeny mena či priezviska. Žiadosť o výmenu alebo obnovu vodičského preukazu môže na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky podať iba osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky pobyt a bol jej v minulosti už vydaný vodičský preukaz, a ak nejde o výmenu zahraničného vodičského preukazu. Žiadosť sa podáva osobne.

Odcudzenie vodičského preukazu je jeho držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru na Ukrajine alebo na najbližšom útvare cudzineckej polície Ukrajiny. Žiadosť o vydanie vodičského preukazu môžu podávať občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú na území Ukrajiny alebo občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike.  

 

K podaniu žiadosti o vodičský preukaz na Konzulárnom oddelení zastupiteľského úradu je potrebné:

• dostaviť sa osobne na Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve alebo Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode; 

• predložiť platný doklad totožnosti (cestovný pas alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky);

• v prípade výmeny vodičského preukazu predložiť platný doterajší vodičský preukaz;

• v prípade straty alebo odcudzenia predchádzajúceho vodičského preukazu predložiť príslušné potvrdenie potvrdzujúce túto skutočnosť alebo čestné prehlásenie;

• v prípade zmeny mena alebo priezviska predložiť aktualizovaný doklad totožnosti alebo matričný doklad vydaný v Slovenskej republike potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska;

• podstúpiť elektronické nasnímanie podoby tváre a vlastnoručne podpísať žiadosť;

• v prípade žiadateľov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sa vyžaduje doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný v Slovenskej republike alebo príslušným zdravotným zariadením v zahraničí (opatrený predpísaným overením a úradným prekladom do slovenského jazyka);

• ak je žiadateľ držiteľom vodičského oprávnenia niektorej zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, je povinný k žiadosti o výmenu alebo obnovu vodičského preukazu predložiť aj platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti vydaný príslušným zariadením v Slovenskej republike. Pokiaľ takýto doklad nepredloží, bude vo vodičskom preukaze ukončená platnosť vodičských oprávnení pre vyššie uvedené skupiny a žiadateľovi bude vydaný vodičský preukaz len s oprávnením platným pre skupinu AM,B, prípadne T ak je jeho držiteľom. Ostatné oprávnenia budú v preukaze aj naďalej zaznamenané, avšak s ukončenou platnosťou.  

 

Správny poplatok pri podaní žiadosti o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu vo výške 15,- EUR sa uhrádza v mene EUR, priamo do pokladne konzulárneho úseku.

Prevzatie vodičského preukazu, o ktorý bolo požiadané prostredníctvom zastupiteľského úradu, je možné len na danom zastupiteľskom úrade.

 

Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú elektronicky v reálnom čase na spracovanie na oddelenie dokladov Polície SR v Bratislave. Lehota na vystavenie vodičského preukazu je 30 dní. Do tejto lehoty nie je započítané doručenie na zastupiteľský úrad. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť.  Jednotliví žiadatelia sú bezodkladne informovaní o možnosti osobného vyzdvihnutia vopred zvolenou formou (mobil, SMS, e-mail).

 

Rezervácia termínu  pre podanie žiadosti je nevyhnutná.