Konzulárna ochrana občanov EÚ

 
Tisíce občanov Slovenskej republiky každoročne cestujú do krajín mimo Európskej únie alebo v takýchto krajinách žijú. Vo viacerých z týchto krajín nemá Slovenská republika zastupiteľský úrad. Počas pobytu v zahraničí však môžu nastať situácie, keď naši občania potrebujú pomoc zastupiteľských úradov, napríklad v prípade straty alebo odcudzenia cestovného dokladu, alebo ak sa stanú obeťou nehody, alebo sa ocitnú v krízovej situácii, ktorá si vyžaduje ich evakuáciu. 
 
Konzulárna ochrana občanov Európskej únie je upravená v článku 23 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý ustanovuje:
 
Každý občan Únie má na území tretej krajiny, v ktorej sa nenachádza diplomatické zastupiteľstvo členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, právo na poskytnutie ochrany diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi ktoréhokoľvek iného členského štátu a za tých istých podmienok ako štátni príslušníci daného štátu. Členské štáty prijmú potrebné ustanovenia a začnú medzinárodné rokovania potrebné na zabezpečenie tejto ochrany.
 
Za účelom spresnenia koordinácie poskytovania konzulárnej ochrany bola prijatá pdf Smernica Rady (EÚ) 2015/637 z 20. apríla 2015 o opatreniach koordinácie a spolupráce na uľahčenie konzulárnej ochrany nezastúpených občanov Únie v tretích krajinách a o zrušení rozhodnutia 95/553/ES  (pdf; 396.32 KB), ktorú boli členské štáty Európskej únie povinné prevziať do svojich právnych poriadkov do 1. mája 2018.
 
Smernica ustanovuje, kedy a ako majú občania Európskej únie v núdzi alebo v krízovej situácii v krajine mimo Európskej únie právo využiť ochranu zastupiteľských úradov iných členských štátov Európskej únie, ak v danej krajine nemajú vlastný zastupiteľský úrad, ktorý im je schopný poskytnúť v konkrétnom prípade konzulárnu ochranu Členské štáty Európskej únie môžu za účelom poskytnutia konzulárnej ochrany uzatvárať navzájom bilaterálne dohody. Slovenská republika má uzatvorenú takúto dohodu s Českou republikou.
 
 
Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri poskytovaní konzulárnych služieb a pri mimoriadnych udalostiach v tretích krajinách
 
Ministri zahraničných vecí Slovenskej republiky a Českej republiky 4. novembra 2011 podpísali Dohodu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri poskytovaní konzulárnych služieb a pri mimoriadnych udalostiach v tretích krajinách (úplné znenie dohody je v prílohe), ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2012.
 
Podľa čl. 2 odst. 1 dohody zastupiteľské úrady obidvoch zmluvných strán poskytujú konzulárnu ochranu občanom druhého zmluvného štátu v tretích krajinách (teda české zastupiteľské úrady občanom Slovenskej republiky a naopak), kde zmluvný štát nemá zriadený svoj zastupiteľský úrad alebo kde nie je zastupiteľský úrad zmluvnej strany z dôvodu značnej vzdialenosti dostupný.
 
Ministerstvá zahraničných vecí si vymenili zoznam štátov a zastupiteľských úradov, ktoré budú v zmysle dohody poskytovať konzulárnu pomoc občanom druhého zmluvného štátu. 
 
Občanom Slovenskej republiky, ktorí sa ocitnú v núdzovej situácii, bude na základe podpísanej dohody poskytnutá konzulárna pomoc na zastupiteľskom úrade Českej republiky, nachádzajúcom sa v príslušnej krajine, ktorý je uvedený v tomto zozname:
 
Názov štátu Názov a sídlo zastupiteľského úradu Českej republiky
Afganistan Veľvyslanectvo ČR v Kábule
Alžírsko Veľvyslanectvo ČR v Alžíri
Arménsko Veľvyslanectvo ČR v Jerevane
Austrália Generálny konzulát ČR v Sydney
Azerbajdžan Veľvyslanectvo ČR v Baku
Brazília Generálny konzulát ČR v Sao Paulo
Čína Generálny konzulát ČR v Hongkongu
  Generálny konzulát ČR v Chengdu
Filipíny Veľvyslanectvo ČR v Manile
Ghana Veľvyslanectvo ČR v Akkre
Chile Veľvyslanectvo ČR v Santiagu de Chile
Irak Veľvyslanectvo ČR v Bagdade
Jordánsko Veľvyslanectvo ČR v Ammáne
Kambodža Veľvyslanectvo ČR v Phnompenhe
Kanada Generálny konzulát ČR v Toronte
Kolumbia Veľvyslanectvo ČR v Bogote
Kórejská ľudovodemokratická republika Veľvyslanectvo ČR v Pchongjangu
Malajzia Veľvyslanectvo ČR v Kuala Lumpur
Maroko Veľvyslanectvo ČR v Rabate
Mongolsko Veľvyslanectvo ČR v Ulánbátare
Myanmar/Barma Veľvyslanectvo ČR v Rangúne
Pakistan Veľvyslanectvo ČR v Islamabáde
Peru Veľvyslanectvo ČR v Lime
Ruská federácia Generálny konzulát ČR v Jekaterinburgu
Saudská Arábia Veľvyslanectvo ČR v Rijáde
Senegal Veľvyslanectvo ČR v Dakare
Spojené štátny americké Generálny konzulát ČR v Chicagu
  Generálny konzulát ČR v Los Angeles
Sýria Veľvyslanectvo ČR v Damasku
Tunisko Veľvyslanectvo ČR v Tunise
Ukrajina Generálny konzulát ČR v Ľvove
Zambia Veľvyslanectvo ČR v Lusake
 
Občania Českej republiky, ktorí sa ocitnú v núdzovej situácii, môžu požiadať o konzulárnu pomoc v krajine pobytu na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, ktorý je uvedený v tomto zozname:
 
Názov štátu Názov a sídlo zastupiteľského úradu Slovenskej republiky
Ukrajina Generálny konzulát SR v Užhorode
 
Pri poskytovaní konzulárnej ochrany je základným pravidlom nediskriminačná konzulárna ochrana, čo v praxi znamená, že členské štáty Európskej únie musia poskytovať nezastúpeným občanom iných členských štátov Európskej únie rovnakú konzulárnu ochranu, akú by poskytli vlastným občanom.
 
 
POSKYTOVANIE KONZULÁRNEJ OCHRANY SLOVENSKÝM OBČANOM V TRETEJ KRAJINE, V KTOREJ NEMÁ SLOVENSKÁ REPUBLIKA ZASTUPITEĽSKÝ ÚRAD
 
O poskytnutie konzulárnej ochrany môže slovenský občan požiadať zastupiteľský úrad ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie v  núdzi alebo krízovej situácii najmä
  • v prípade zatknutia alebo iného pozbavenia osobnej slobody,
  • ak sa občan stal obeťou trestného činu,
  • v prípade vážnej nehody alebo závažnej choroby,
  • v prípade úmrtia,
  • pri repatriácii,
  • v prípade potreby vydania náhradného cestovného dokladu.
Zastupiteľský úrad členského štátu Európskej únie, na ktorý sa slovenský občan obráti so žiadosťou o konzulárnu ochranu, konzultuje poskytnutie konzulárnej ochrany s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Ak sú s poskytnutím konzulárnej ochrany spojené finančné náklady, ich výška je rovnaká ako v prípade občana toho členského štátu Európskej únie, ktorej zastupiteľský úrad konzulárnu ochranu poskytuje. Ak slovenský občan nie je schopný uhradiť finančné náklady na mieste, bude požiadaný o podpísanie záväzku, že uhradí tieto finančné náklady. 
 

ČO NEMÔŽETE OČAKÁVAŤ OD ZASTUPITEĽSKÉHO ÚRADU INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU EURÓPSKEJ ÚNIE

Ak slovenskému občanovi už poskytol alebo poskytuje konzulárnu ochranu slovenský zastupiteľský úrad, nemôže mu byť poskytnutá konzulárna ochrana zastupiteľským úradom iného členského štátu.
Tak ako v prípade slovenského zastupiteľského úradu ani zastupiteľský úrad iného členského štátu Európskej únie nemôže za slovenského občana hradiť účty za hotely, reštauračné a iné služby, účty za lekárske ošetrenie, nemôže tiež nahrádzať služby cestovných kancelárií, rezervovať za občana letenky a podobne. Zastupiteľský úrad tiež neposkytuje právne služby, služby advokátov a nemôže zasahovať do konania orgánov cudzieho štátu (napríklad orgánov činných v trestnom konaní).
 
Webové stránky, na ktorých je možné nájsť zoznam zastupiteľských úradov jednotlivých členských štátov Európskej únie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 23.7.2019 Dátum vytvorenia: 11.6.2018