Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Víza

​Žiadosť o udelenie víz na vstup do Slovenskej republiky

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Havane prijíma žiadosti o schengenský vízum od žiadateľov s územnou pôsobnosťou pre nasledujúce karibské krajiny: Kuba, Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Dominika, Dominikánska republika, Grenada, Haiti, Jamajka, Sv. Lucia, Sv. Krištof a Nevis, Sv. Vincent a Grenadíny, Trinidad a Tobago

Žiadosť o schengenské vízum sa podáva osobne na základe dopredu telefonicky dohodnutého termínu na tel. čísle: + 537 204 1884/1885. Vízové dni sú utorok a štvrtok od 9:00-12:00

 

Žiadosti o vízum sa podávajú najskôr šesť mesiacov pred začiatkom plánovanej návštevy a spravidla najneskôr 15 kalendárnych dní pred začiatkom plánovanej návštevy. V individuálnych odôvodnených prípadoch môže konzulárny úrad povoliť podanie žiadostí neskôr ako 15 kalendárnych dní pred začiatkom plánovanej návštevy.

 

Hlavným cieľom pobytu musí byť Slovenská republiky. Ak cudzinec pri svojej ceste navštívi viac členských štátov Schengen a nie je možné určiť krajinu hlavného cieľa pobytu, o vízum je potrebné požiadať na zastupiteľskom úrade krajiny prvého vstupu.

 

Účel: Vízum oprávňuje držiteľa na vstup na celé územie členských štátov schengenského priestoru napríklad na účel návštevy príbuzných a známych, turistiky a podobne.

 

Vstupy: Môže byť vydané na jeden vstup alebo viac vstupov.

 

Dĺžka pobytu cudzinca v schengenskom priestore nesmie prekročiť 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

 

Schengenské vízum neslúži na zamestnanie, podnikanie alebo obdobnú zárobkovú činnosť.

 

Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie víza je 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti. Ak je však potrebné ďalšie preskúmanie žiadosti, je možné lehotu predĺžiť až na 45 kalendárnych dní. 

 

Všeobecné podmienky pre udelenie víza

1. vyplnené tlačivo

 

2. farebnú fotografiu tváre o rozmeroch 3 x 3,5 cm

 

3. platný cestovný doklad, ktorého platnosť musí byť minimálne o tri mesiace dlhšia ako predpokladaná platnosť požadovaného víza a ktorý bol vydaný v počas predchádzajúcich desiatich rokov. Cestovný doklad musí obsahovať aspoň dve prázdne strany.

 

4. dokumenty preukazujúce účel a podmienky plánovaného pobytu (pozývací list, voucher pri organizovanom zájazde atď.).

 

Organizovaná/individuálna turistika:

 • voucher vydaný cestovnou kanceláriou s potvrdením o poskytnutých službách, 
 • v prípade súkromnej návštevy (návšteva rodiny, známych) - pozvanie vydané pozývajúcou osobou s úradne overeným podpisom pozývateľa alebo/a pozvanie overené príslušným oddelením cudzineckej polície Policajného zboru. Pozvanie overené oddelením cudzineckej polície Policajného zboru je možné žiadať od vízových žiadateľov akejkoľvek štátnej príslušnosti.

 

Obchodné/podnikateľské cesty:

 • pozvanie vydané obchodným partnerom alebo inštitúciou,
 • pozvanie vystavené príslušným oddelením cudzineckej polície Policajného zboru. Pozvanie overené oddelením cudzineckej polície Policajného zboru je možné žiadať od vízových žiadateľov akejkoľvek štátnej príslušnosti.

Veľvyslanectvo rozhodne, aký doklad bude požadovať k osvedčeniu účelu pobytu. Pri opakovaných obchodných cestách sa vyžaduje predloženie zmluvy o spolupráci so slovenskou firmou/obchodnou spoločnosťou a iné doklady.

 

Medzinárodné konferencie, semináre, sympózia, kultúrne a športové podujatia:

 • pozvanie vydané organizátorom podujatia,
 • oficiálny list vysielajúcej organizácie žiadajúcej o udelenie víz pre jej zamestnanca,
 • pozvanie overené príslušným oddelením cudzineckej polície Policajného zboru.

 

5. dokumenty týkajúce sa zabezpečenia ubytovania - voucher potvrdzujúci hotelové ubytovanie a služby,- súkromné pozvanie, v ktorom pozývajúci potvrdí poskytnutie ubytovania žiadateľovi,- iné doklady.

 

6. dokumenty týkajúce sa finančného zabezpečenia, napr.:

 • hotovosť v zameniteľnej mene,
 • cestovné šeky,
 • výpis z banky potvrdzujúci pravidelný príjem (plat, dôchodok) za obdobie posledných 6-12 mesiacov,
 • iné doklady, ktoré zaručujú finančné prostriedky v konvertibilnej mene. Výška prostriedkov na živobytie nie je paušálne stanovená, avšak musí byť pomerná dĺžke a účelu pobytu a nákladom na živobytie v cieľovom štáte alebo štátoch schengenského priestoru. Na hraniciach Slovenskej republiky môže byť cudzinec vyzvaný preukázať dostatok finančných prostriedkov na živobytie počas doby pobytu.

 

7. dokumenty umožňujúce posúdiť úmysel žiadateľa opustiť schengenský priestor po skončení platnosti víza napr. dopravný prostriedok, napr. predloženie spiatočného cestovného lístka (letenka, lístok na autobus/vlak,).V prípade cesty osobným motorovým vozidlom predloženie vodičského a technického preukazu, poistenia motorového vozidla za škodu spôsobenú inému účastníkovi cestnej premávky, tzv. zelená karta, peňažné prostriedky na benzín.

 

8. medzinárodné cestovné poistenie musí pokryť všetky výdaje, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s repatriáciou, návratom do vlasti zo zdravotných dôvodov, urgentného lekárskeho ošetrenia alebo úmrtia. Poistenie musí platiť na celom území členských štátov Schengenu a po celú dobu žiadateľovho pobytu. Minimálne krytie musí byť vo výške 30 000 €. Rodinní príslušníci štátnych príslušníkov EÚ alebo EHP sú oslobodení od požiadavky predložiť cestovné zdravotné poistenie, to neplatí, ak ide o rodinných príslušníkov občanov SR.

 

9. iné doklady – zastupiteľský úrad môže pre potreby rozhodnutia o udelení víza vyžiadať od cudzinca akékoľvek ďalšie doklady s cieľom preveriť deklarovaný účel cesty a úmysel žiadateľa vrátiť sa späť do domovskej krajiny alebo krajiny pobytu. (napr. potvrdenie o zamestnaní/ štúdiu a pod.)

 

Poplatky

Žiadosť o udelenie schengenského víza 80 EUR (ekvivalent v CUC podľa mesačného kurzu)
Žiadosť o udelenie schengenského víza dieťaťa vo veku od 6 do 12 rokov 40 EUR (ekvivalent v CUC podľa mesačného kurzu)

 

Podmienky udeľovania víz Slovenskej republiky

Základný prehľad vízového režimu Slovenskej republiky je dostupný na nasledovných webových stránkach:

 

Informácie o vízach pre cudzincov na vstup do Slovenskej republiky na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

 

Informácie o žiadosti o udelenie schengenského víza na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

 

Informácie o schengenských vízach na vstup do SR na webovej stránke Migračného informačného centra

 

Dátum poslednej aktualizácie: 9.3.2020 Dátum vytvorenia: 5.2.2015