Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

Rada pre zahraničné veci (Foreign Affairs Council - FAC)

Rada sa na zasadnutiach o zahraničných veciach zaoberá celou vonkajšou činnosťou Únie vrátane spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, zahraničného obchodu a rozvojovej spolupráce. Jej členmi sú ministri zahraničných vecí, ktorí sa stretávajú pravidelne raz mesačne. Rade pre zahraničné veci predsedá Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogherini.

Rada zodpovedá aj za spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku. Ministri obrany sa okrem svojich neformálnych zasadnutí (dvakrát ročne) zvyčajne schádzajú na zasadnutiach Rady pre zahraničné veci tiež dvakrát za rok.

V posledných rokoch bolo prioritou Rady zabezpečiť v spolupráci s Komisiou súdržnosť vonkajšej činnosti EÚ v rámci celého spektra nástrojov, ktoré má Únia k dispozícii.

Rada pre zahraničné veci (Foreign Affairs Council - FAC) - SK PRES

 

Rada pre zahraničné veci (Foreign Affairs Council - FAC) - EÚ


 

Dátum poslednej aktualizácie: 6.9.2016 Dátum vytvorenia: 21.10.2015