Slovensko-poľské diskusné fórum

V. Slovensko-poľské diskusné fórum

 

Ciele

22. mája 2019 sa na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky uskutočnil piaty ročník Slovensko-poľského diskusného fóra. Podujatie vytvorilo priestor na stretnutie nezávislých expertov z mimovládnej sféry a zástupcov štátnej správy zo Slovenskej republiky a Poľskej republiky, ktorí sa venujú otázkam európskej, medzinárodnej a bezpečnostnej politiky.

 

Fórum sleduje tri základné ciele:
• podporuje intenzívnu neformálnu výmenu názorov na témy spoločného záujmu, ktoré majú z pohľadu Slovenskej republiky a Poľskej republiky osobitný význam;
• uľahčuje vzájomné poznanie a porozumenie zahraničnopolitických cieľov a záujmov oboch krajín;
• generuje potenciál pre tvorbu východísk a iniciatív, ktoré sa následne môžu odzrkadliť pri prijímaní konkrétnych politických rozhodnutí v záležitostiach týkajúcich sa spoločného postupu a prípadnej koordinácie na európskej a medzinárodnej úrovni. 

 

Formát
• účastníkmi sú zástupcovia rezortov zahraničných vecí Slovenskej republiky a Poľskej republiky, resp. ďalších štátnych orgánov, ako aj nezávislí experti a predstavitelia mimovládneho a akademického sektora z oboch krajín;  
• pracovným jazykom stretnutia je angličtina;
• dôverný charakter stretnutia (Chatham House Rules) je príležitosťou jednak pre otvorený dialóg, ako aj kritickejšiu reflexiu.

 

Obsah
Obsahový rámec, v ktorom sa diskusia odvíja, je daný blízkosťou pozícií vychádzajúc pritom z členstva oboch krajín v Európskej únii a NATO. Tematické zameranie ostatného ročníka rámcovali prebiehajúce slovenské predsedníctva vo V4, ako aj v rámci OBSE: dva hlavné diskusné bloky sa venovali problematike bezpečnosti v priestore OBSE a spoločných výziev vo východnej Európe, ako aj   problematike budúcnosti EÚ a súvisiacej úlohy V4 v nej.

 

Cieľové skupiny
Projekt je primárne zameraný na expertov z vládnej i mimovládnej sféry venujúcich sa otázkam európskej a medzinárodnej politiky. Jeho adresátmi sú predovšetkým predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky, prípadne ďalších rezortov, ako aj predstavitelia mimovládnych organizácií, analytických centier, expertných pracovísk a akademickej obce z oboch krajín.        

Dátum poslednej aktualizácie: 6.3.2020 Dátum vytvorenia: 23.4.2013