1. Domov
  2. Informácie pre verejnosť
  3. Spolupráca s univerzitami

Spolupráca s univerzitami

Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave a OECD podpísali 26. júna 2012 Memorandum o spolupráci, ktoré vytvára rámec pre spoluprácu týkajúcu sa krátkodobých stáží doktorandských študentov univerzity v sídle OECD v Paríži. Za OECD dohodu podpísal generálny tajomník Angel Gurría, za Ekonomickú univerzitu v Bratislave jej rektor Rudolf Sivák. Realizácia stáží na základe uzatvoreného memoranda prispela k zvýšeniu zastúpenia SR v OECD.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Začiatkom októbra 2019 bol zavŕšený proces prípravy Memoranda o spolupráci medzi OECD a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre (SPU v Nitre). Memorandum 2. októbra 2019 v sídle OECD podpísali zástupca generálneho tajomníka OECD Ulrik Knudsen a Drahoslav Lančarič, prorektor SPU v Nitre pre strategický rozvoj. Memorandum vytvára strategický rámec pre krátkodobé stáže študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia na odborných direktoriátoch OECD a zakladá možnosti spolupráce predovšetkým s Direktoriátom pre obchod a poľnohospodárstvo (TAD).

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Memorandum o porozumení medzi OECD a UMB bolo podpísané v sídle OECD v Paríži 17. mája 2022. Dokument zakladajúci spoluprácu medzi OECD a UMB v Banskej Bystrici zo strany OECD podpísal generálny tajomník Mathias Cormann, kým za UMB jej rektor Vladimír Hiadlovský. Memorandum vytvára rámec stážového programu a umožňuje realizáciu krátkodobých stáží v OECD pre študentov univerzity na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia.