Spoločné projekty Slovenska a OECD

Výzva na predkladanie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD v roku 2020

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD na rok 2020, ktoré budú spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR do OECD. Zámerom predkladaných návrhov je, v súlade s prioritami navrhnutými členmi Koordinačného výboru pre pôsobenie SR v OECD (KV) a presahom na tému 20. výročia vstupu SR do OECD, ktorá bude prierezovo mapovať dosiahnuté úspechy v spolupráci SR a OECD, sústrediť sa na programové ciele jednotlivých orgánov štátnej správy, ktoré korešpondujú s myšlienkou OECD – „Lepšie politiky pre lepší život“ („Better Policies for Better Lives“). 

 

Hlavné prioritné oblasti a aktivity pôsobenia SR v OECD budú v roku 2020 zamerané na nasledovné oblasti:

1. Využívanie technologického pokroku a inovácií na skvalitnenie života občana. Budovanie integrity verejného sektora, boj proti korupcii a prevencia korupcie vo verejnej správe.

 

2. Využitie analytických kapacít OECD a medzinárodnej spolupráce na udržateľný, inkluzívny hospodársky rast

 

3. Implementácia Agendy 2030 a rozvoj sektorových politík

 

 

MZVEZ SR na financovanie spoločných projektov v roku 2020 vyčlení celkovú sumu 100 000 € vo forme dobrovoľných príspevkov SR do OECD v súlade s uznesením vlády SR č. 454/2017. Predkladateľ projektu je povinný zabezpečiť jeho spolufinancovanie v rozsahu minimálne 25 % rozpočtu projektu, ak Koordinačný výbor na pôsobenie SR v OECD (ďalej len Koordinačný výbor) nerozhodne inak. 

 

Výzva je otvorená pre všetky ústredné orgány štátnej správy, ich rozpočtové organizácie a štátne inštitúcie. Jedna organizácia môže predložiť aj viacero návrhov projektov, alebo viaceré inštitúcie môžu predložiť spoločný projekt. Koordinačný výbor bude hodnotiť a vyberať projekty v zmysle nasledujúcich kritérií:  

 

  • Súlad s platnou legislatívou SR a s prioritami členstva SR v OECD na rok 2020, ako aj so zameraním činnosti OECD.

  • Projekty by mali byť spracované tak, aby spĺňali podmienky na vykázanie príspevkov financovania v štatistike OECD ako dobrovoľných príspevkov SR pre OECD podľa pravidiel OECD.

 

 

Podmienky  na predkladanie  projektov

Projekt musí byť predložený na schválenie v slovenskom jazyku spoločne s vyplneným projektovým formulárom najneskôr do 10. januára 2020, poštou na adresu:  

 

Odbor medzinárodných ekonomických organizácií

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí

Hlboká cesta 2

833 36  Bratislava

 

Rozhodujúci dátum na doručenie návrhu je dátum poštovej pečiatky.                                     

 

Projekt musí obsahovať: 

a) základný cieľ, s osobitným dôrazom na jeho prínos pre SR, 

b) charakteristiku kľúčových činností, ktoré sa budú v rámci projektu realizovať, 

c) náklady financovania projektu, vrátane výšky dobrovoľného príspevku SR, mieru a spôsob spolufinancovania zabezpečeného predkladateľom, 

d) ďalšie relevantné informácie podľa uváženia predkladateľa. 

 

Výber projektov

Podmienky a postup výberu projektov sú špecifikované v Mechanizme výberu a realizácie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD zverejnenom pri tejto výzve.   

 

 

Pri predkladaní projektov treba venovať pozornosť aj ďalším dôležitým ustanoveniam mechanizmu výberu a realizácie spoločných projektov:

1. Predkladateľ projektu nesie plnú zodpovednosť za jeho formálnu i obsahovú prípravu, realizáciu, ako aj vypracovanie príslušných hodnotiacich informácií. 

2. Zvýšenú pozornosť treba venovať príprave rozpočtu s cieľom dodržať zásadu efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov.

3. Schválené projekty budú financované prostredníctvom dobrovoľného príspevku SR do OECD. Dobrovoľný príspevok do OECD musí byť poskytnutý v rozpočtovom roku 2020.

4. Predkladateľ zodpovedá za realizáciu cieľov projektu, je povinný zabezpečiť jeho vyhodnotenie a predloženie Koordinačnému výboru prostredníctvom MZVEZ SR, ako aj archivovanie súvisiacich dokumentov a dokladov kvôli následnej kontrole. 

 

Po ukončení termínu na predkladanie projektov MZVEZ SR vypracuje ich predbežné hodnotenie na základe vyššie stanovených kritérií a predloží ich na schválenie Koordinačnému výboru. Ďalšie informácie v prípade potreby poskytne:   

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Odbor medzinárodných ekonomických organizácií, tel.:  02/5978 3861, 3865.

Stála misia SR pri OECD, tel.: 0033156265090, e-mail: oecd.paris@mzv.sk

 
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 22.11.2019 Dátum vytvorenia: 9.6.2014