Vstup občanov členských štátov EÚ /EHP a Švajčiarskej konfederácie a ich rodinných príslušníkov

Updated 23.03.2023
Published 31.05.2022

Pre účely zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Členský štát je členský štát Európskej únie okrem Slovenskej republiky, iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska konfederácia.

Občanom Únie je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a je štátnym občanom niektorého členského štátu.

Rodinným príslušníkom občana Únie je príslušník tretej krajiny, ktorý je

a) jeho manžel,

b) jeho dieťa mladšie ako 21 rokov, jeho nezaopatrené dieťa a takéto deti jeho manžela,

c) jeho závislý priamy príbuzný v zostupnej alebo vzostupnej línii a takáto osoba jeho manžela,

d) akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je nezaopatrenou osobou v krajine, z ktorej prichádza,

e) akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je členom jeho domácnosti,

f) akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je z vážnych zdravotných dôvodov odkázaný na jeho starostlivosť,

g) jeho partner, s ktorým má občan Únie trvalý, riadne osvedčený vzťah,

h) štátny príslušník tretej krajiny s právom pobytu v rovnakom členskom štáte, v ktorom má občan Únie právo pobytu a občanom Únie je štátny občan Slovenskej republiky, s ktorým sa štátny príslušník tretej krajiny navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie Slovenskej republiky a spĺňa niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) až g) vo vzťahu k štátnemu občanovi Slovenskej republiky.

 

Právo vstupu občanov Únie 

Právo na vstup preukazuje občan Únie predložením dokladu alebo iným hodnoverným spôsobom, ktorým riadne preukáže svoju totožnosť a štátnu príslušnosť k členskému štátu.

 

Právo vstupu rodinného príslušníka občana Únie 

Rodinný príslušník občana Únie právo na vstup preukazuje predložením dokladu alebo iným hodnoverným spôsobom, ktorým riadne preukáže svoju totožnosť a rodinný vzťah k občanovi Únie. 

Rodinný príslušník občana Únie podliehajúci vízovej povinnosti je povinný predložiť pri vstupe platné vízum; to neplatí, ak sa preukáže platným dokladom o pobyte rodinného príslušníka občana Únie alebo dokladom o pobyte podľa osobitného predpisu. 

 

Žiadosť o schengenské vízum rodinného príslušníka občana Únie

Rodinný príslušník občana Únie:

1. predloží formulár žiadosti;

Žiadosť musí úplne vyplnená a podpísaná žiadateľom, v prípade zastupovania maloletej alebo právne nespôsobilej osoby musí byť žiadosť podpísaná zákonným zástupcom, ktorý priloží kópiu dokladu osvedčujúceho, že sa jedná o zákonného zástupcu žiadateľa.

Formuláre žiadosti o víza

Žiadateľ môže taktiež využiť možnosť vyplniť žiadosť o vízum v aplikácii elektronickej žiadosti o vízum. Elektronicky vyplnený formulár žiadosti o vízum je následne žiadateľovi doručený vo formáte pdf na jeho e-mailovú adresu. 

Poznámka
Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade môže byť podmienené vyplnením elektronickej žiadosti o vízum. Bližšie informácie poskytne vám príslušný zastupiteľský úrad.

2. predloží platný cestovný doklad; 

3. predloží farebnú fotografiu tváre (1ks), zodpovedajúca požiadavkám ICAO,  s rozmermi 3,5 x 4,5 cm, na svetlom pozadí;

4. v prípade potreby umožní odobratie svojich odtlačkov prstov;

Žiadatelia o vízum pri podaní žiadosti povinní odovzdať odtlačky desiatich prstov. Odtlačky prstov sa snímajú raz za 59 mesiacov, s výnimkou nižšie uvedených prípadov.

Hoci žiadateľ o vízum v minulosti odtlačky odovzdal, odtlačky žiadateľa sa musia zosnímať opakovane v prípade:

  • pochybností o totožnosti žiadateľa; 

  • ak nie je možné odtlačky získať z predchádzajúcej žiadosti o vízum nachádzajúcej sa vo vízovom informačnom systéme;

  • ak nízka kvalita v minulosti zosnímaných odtlačkov prstov uložených vo vízovom informačnom systéme neumožňuje ich použitie v novej žiadosti.

Od povinnosti podrobiť sa zosnímaniu odtlačkov prstov rúk sú oslobodené nasledovné kategórie osôb:

a) deti mladšie ako 12 rokov; 

b) osoby, ktorým je fyzicky nemožné odobrať odtlačky prstov; 

c) hlavy štátov alebo predsedovia vlád a členovia národných vlád sprevádzaní manželkami alebo manželmi, a členovia ich oficiálnej delegácie, ak sú na oficiálny účel pozvaní vládou členského štátu alebo medzinárodnými organizáciami.

5. poskytne sprievodné doklady;

  • doklad preukazujúci totožnosť a štátnu príslušnosť občana Únie,
  • doklad, že žiadateľ bude sprevádzať občana Únie alebo sa k nemu v Slovenskej republike pripojí,   
  • doklad potvrdzujúci, že ide o rodinného príslušníka občana Únie (napr. sobášny list alebo rodný list) alebo doklad o závislosti, ak sa vyžaduje (napr. lekárske potvrdenie o potrebe stálej starostlivosti, invalidite, trvalom partnerstve atď.)  

Rodinným príslušníkom občanov Únie sa vízum udeľuje čo najskôr, najviac do 10 dní od podania žiadosti.

Podanie žiadosti o vízum rodinného príslušníka občana Únie sa nespoplatňuje.

 

Ktoré krajiny sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)?

Zmluvnými stranami Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho priestoru sú:

členské štáty Európskeho spoločenstva (Európska únia) 

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko

členské štáty Európskej zóny voľného obchodu (EZVO), participujúce na Zmluve o založení Európskeho hospodárskeho priestoru: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko.

Vyššie uvedené podmienky sa vzťahujú aj na rodinných príslušníkov občanov Spojeného kráľovstva, ktorí si uplatňujú právo podľa Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a ktorí sa pripájajú k občanovi Spojeného kráľovstva v hostiteľskom štáte po skončení prechodného obdobia.