Práva dotknutej osoby vo vízovom informačnom systéme (VIS)

Updated 23.03.2023
Published 12.09.2022

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Kategórie osobných údajov, ktoré VIS obsahuje:

 • alfanumerické údaje o žiadateľovi a o vízach, o udelenie ktorých bola podaná žiadosť, o udelených, zamietnutých,
 • zrušených, odvolaných a predĺžených vízach uvedených v článku 9 ods. 1 až 4 a v článkoch 10 až 14 nariadenia o VIS;
 • fotografiu uvedenú v článku 9 ods. 5 nariadenia o VIS;
 • daktyloskopické údaje uvedené v článku 9 ods. 6 nariadenia o VIS;
 • súvislosti s ostatnými žiadosťami uvedené v článku 8 ods. 3 a 4 nariadenia o VIS.

 

Prevádzkovateľ N-VIS

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR)
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

 +421 2 5978 1111, +421 90607 2222, info@mzv.sk

Zodpovedná osoba MZVEZ SR:

ochranaudajov@mzv.sk, +421 2 5978 2052, +421 2 5978 2053

 

Práva dotknutej osoby vo VIS

 1. Právo byť informovaný zodpovedným členským štátom o totožnosti a kontaktných údajoch prevádzkovateľa, ktorý je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov daným členským štátom, o účele, na ktorý sa ich osobné údaje budú spracúvať vo VIS, o kategórii osôb, ktorým sa údaje môžu poskytnúť (príjemcovia), o lehote uchovávania údajov. Okrem toho musí byť dotknutá osoba informovaná o tom, že zhromažďovanie jej osobných údajov v rámci VIS je povinné na posúdenie jej žiadosti, pričom členské štáty musia tiež informovať o existencii práva na prístup k údajom, práva požadovať ich opravu alebo vymazanie a o postupoch, ktoré dotknutej osobe umožnia vykonávať tieto práva.
 2. Právo na prístup k osobným údajom zaznamenaným vo VIS, ktoré sa ich týkajú a o členskom štáte, ktorý ich do VIS preniesol.
 3. Právo na opravu nesprávnych údajov.
 4. Právo na vymazanie nezákonne zaznamenaných údajov.

 

Vzory žiadostí sú dostupné na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov v časti Schengenský priestor.

 

Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva podaním žiadosti, a to:

 • elektronicky prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu ochranaudajov@mzv.sk, pričom elektronické uplatnenie práv sa vzťahuje najmä na prípady, ak osobné údaje boli poskytnuté elektronicky a komunikácia s dotknutou osobou bola najmä v elektronickej forme;
 • listinným spôsobom prostredníctvom doporučenej listovej zásielky na adresu MZVEZ SR.

 

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť (návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov) Úradu na ochranu osobných údajov SR v prípade, ak MZVEZ SR zamietlo právo na prístup alebo právo na opravu alebo vymazanie údajov, ktoré sa jej
týkajú.

 

Kontakt

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republiky

 

V prípade elektronického zasielania kópii, či skenov dokumentov na príslušný orgán (občiansky preukaz, pas...), vás prosíme o ich zaslanie v chránenej podobe (napr. v zaheslovanom súbore) a tiež o zaslanie hesla k dokumentu v oddelenej elektronickej správe. Pomáhate tak chrániť svoje súkromie.