Oficiálna rozvojová spolupráca

Published 09.08.2022

Oficiálna rozvojová pomoc (ODA) je súhrn aktivít štátu zameraných na pomoc a podporu rozvojových (chudobnejších) krajín smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. SR začalo poskytovať oficiálnu rozvojovú pomoc pod logom SlovakAid v roku 2003. Rozvojová pomoc sa stala integrálnou súčasťou zahraničnej politiky SR. Vznikla stabilná báza mimovládnych organizácií združená v Platforme mimovládnych rozvojových organizácií a s cieľom podpory zapojenia podnikateľov do rozvojovej pomoci bola v roku 2013 založená Platforma podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú spoluprácu. Za 10 rokov existencie rozvojovej pomoci SR (2003 - 2013) bolo v takmer 20-tich krajinách implementovaných viac ako 400 projektov v celkovej hodnote cca 40 mil. Eur.
 

Teritoriálne priority oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky

 

 • programové krajiny: Afganistan, Keňa, Moldavsko,
 • projektové krajiny: Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo , Ukrajina,
 • Južný Sudán ako krajina mimoriadnych humanitárnych a rozvojových potrieb.

 

Požiadavky na podnikateľský subjekt uchádzajúci sa o dotáciu zo slovenskej rozvojovej pomoci


Žiadateľom musí byť právnická osoba registrovaná podľa platnej legislatívy SR a musí spĺňať nasledovné požiadavky:
 

 • finančná zdatnosť firmy doložená minimálne dvojročným auditom účtovníctva,
 • zaplatené všetky záväzky voči štátu, zdravotnej a sociálnej poisťovni,
 • minimálne trojročná manažérska a odborná skúsenosť (v oblasti, na ktorú je zameraná predkladaná aktivita) doložená relevantnými referenciami,
 • uprednostňovanie takých výrobkov a služieb slovenského pôvodu, ktoré sú konkurencieschopné a ich využitím sa nenaruší trhové prostredie v rozvojovej krajine,
 • preukázateľnosť spolupráce s lokálnym partnerom s relevantnou skúsenosťou.

 

Sektorové priority


Sektorové priority na zapájanie slovenských podnikateľov do aktivít ODA vychádzajú zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018 a z Koncepcie zapájania podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce SR. Špecifikované môžu byť v konkrétnych výzvach na predkladanie žiadostí o dotácie. Základnou podmienkou je, aby išlo o oblasť, o ktorú prejavuje záujem prijímateľská krajina a zároveň v nej má slovenská podnikateľská komunita komparatívne výhody a evidentné kvalitné výsledky. Pri výbere sektorových priorít pre konkrétnu rozvojovú krajinu je dôležité zohľadniť aj poznatky a odporúčania príslušného ZÚ SR.

Medzi základné sektorové priority na rozvojové aktivity slovenských podnikateľských subjektov patria:

1. energetika,
2. infraštruktúra,
3. voda a sanitácia
4. životné prostredie,
5. pôdohospodárstvo,
6. sociálna infraštruktúra.

(Rozvojová pomoc je prioritne zameraná na tieto oblasti, v závislosti od vybraného programu sa môžu líšiť).
 

Kritériá hodnotenia predkladaných projektov a zámerov podnikateľských subjektov

 

 • prispieť k zlepšeniu miestneho sociálneho alebo podnikateľského prostredia, k podpore zamestnanosti, k zvýšeniu kvalifikácie miestnych zamestnancov a k zvýšeniu dostupnosti základných tovarov a služieb pre miestne obyvateľstvo,
 • transfer a využívanie nových technológií, ochrana životného prostredia, zníženie energetickej náročnosti, zvýšenie potravinovej bezpečnosti, ekologickejšia prevádzka a podpora sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva,
 • obsah inovatívneho a udržateľného podnikateľského zámeru - aktivity projektu sú udržateľné aj po skončení projektu, napr. formou dlhodobej investície v rozvojovej krajine alebo dlhodobého obchodného vzťahu, a podnikateľský zámer umožní generovať v budúcnosti zisk, ktorý zaručí dlhodobé samofinancovanie aktivít,
 • reagovať na potreby cieľovej krajiny a komunity v súlade s aktivitami ostatných donorov pôsobiacich v danej oblasti.


Rozvojovú spoluprácu SR v rokoch 2014 - 2018 tvorí 8 nosných programov, z ktorých 4 programy umožňujú zapojenie súkromného sektora:
 

1. Program rozvojových intervencií


Program rozvojových intervencií je kľúčovým program bilaterálnej spolupráce. Spolupráca je založená na dlhodobom strategickom partnerstve a je charakterizovaná aj vyšším objemom finančných prostriedkov. Pre každú z programových krajín vypracuje MZVaEZ SR stratégiu rozvojovej spolupráce, tzv. CSP, ktorá bude špecifikovať ciele, priority a modality bilaterálnej rozvojovej spolupráce.

Ciele programu: rozvoj ľudského potenciálu partnerských krajín najmä prostredníctvom podpory vzdelávania a zamestnanosti; podpora demokracie a dobrej správy vecí verejných vrátane dialógu občianskej spoločnosti a štátnych inštitúcií.

Teritoriálne zameranie: Afganistan, Keňa, Moldavsko a Južný Sudán.

Sektorové priority: vychádzajú z potrieb partnerskej krajiny, z doterajších skúseností SR z rozvojovej spolupráce s touto krajinou, z reálnych kapacít a komparatívnych výhod slovenských subjektov a z aktivít ostatných donorov v krajine.

 • vzdelávanie (Afganistan, Keňa),
 • reforma bezpečnostného sektora (Afganistan),
 • poľnohospodárstvo (Afganistan, Keňa, Južný Sudán),
 • zdravotná starostlivosť (Keňa, Južný Sudán),
 • dobrá správa vecí verejných (Keňa, Moldavsko),
 • voda a sanitácia (Moldavsko).

 

2. Program odovzdávania transformačných skúseností


Program odovzdávania transformačných skúseností vychádza z hlavnej komparatívnej výhody SR, ktorou je nedávna skúsenosť z budovania štátnosti a štátnych inštitúcií, z demokratizácie spoločnosti, z aplikovania reforiem a z tvorby trhového prostredia, ako aj z integračného procesu do EÚ a NATO. Program realizuje SR predovšetkým formou technickej pomoci.

Cieľ programu: podpora demokratizačného a reformného procesu formou zdieľania transformačných skúseností SR v oblastiach relevantných pre prijímateľov.

Teritoriálne zameranie: Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo , Ukrajina.

Sektorové priority: vychádzajú z potrieb zadefinovaných partnerskými krajinami západného Balkánu a Východného partnerstva a z expertných kapacít slovenských vládnych, mimovládnych a podnikateľských subjektov.
 

 • reforma a riadenie verejných financií, daňová reforma, riadenie a využívanie finančných nástrojov EÚ,
 • reforma bezpečnostného sektora,
 • energetika so zameraním na energetickú bezpečnosť a alternatívne zdroje,
 • podpora tvorby trhového prostredia a malého a stredného podnikania,
 • ochrana vôd, vodné a odpadové hospodárstvo,
 • potravinová bezpečnosť - zavádzanie noriem a štandardov EÚ,
 • decentralizácia a reforma verejnej správy,
 • budovanie občianskej spoločnosti a spolupráca vládneho a mimovládneho sektora.

 

3. Program podnikateľských partnerstiev


Program podnikateľských partnerstiev podporuje synergiu medzi rozvojovými cieľmi slovenskej rozvojovej spolupráce a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách. Zároveň sa tým posilňuje sociálno-ekonomický rozvoj miestneho obyvateľstva (pracovné miesta, budovanie kapacít, dostupnosť základných tovarov a služieb) a mobilizujú sa súkromné finančné zdroje na posilnenie rozvojových aktivít. Program pomáha vytvárať nové partnerstvá s lokálnymi podnikateľskými subjektmi, pričom dôraz je kladený na budovanie udržateľných kapacít partnerov a zároveň pomáha slovenským subjektom etablovať sa na trhu. Program ďalej podporuje rozšírenie existujúcich aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách s dôrazom na ich prepojenie s rozvojovými intervenciami SR. Priama podpora exportu je z programu vylúčená.

Cieľ programu: posilňovanie sociálno-ekonomického rozvoja partnerských krajín prostredníctvom podpory súkromného sektora.

Teritoriálne zameranie: primárne programové a projektové krajiny.

Sektorové zameranie: sektorové priority vychádzajú z Koncepcie zapájania podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce SR, ktorú schválilo MZVaEZ SR v októbri 2012:

 • energetika,
 • infraštruktúra,
 • životné prostredie,
 • voda a sanitácia,
 • pôdohospodárstvo,
 • budovanie sociálnej infraštruktúry.

 

4. Program budovania kapacít


Budovanie systému rozvojovej spolupráce SR a kapacít jeho aktérov je neoddeliteľnou súčasťou posilňovania systému rozvojovej spolupráce SR. V rámci programu sú podporované viaceré aktivity súvisiace aj so súkromným sektorom:
 

 • koordinačné a implementačné funkcie strešných organizácií kľúčových aktérov aktívnych v rozvojovej spolupráci SR (napr. mimovládne rozvojové organizácie, podnikatelia, regionálne a miestne samosprávy a pod.),
 • účasť slovenských subjektov v rozvojových schémach medzinárodných inštitúcií (EBOR, skupina Svetovej banky a i.) a vytvorenie kontaktného miesta pre podnikateľský sektor.


Cieľ: posilňovať riadiace, koordinačné a implementačné kapacity jednotlivých aktérov SlovakAid a zvyšovať medzinárodnú konkurencieschopnosť slovenských subjektov aktívnych v oblasti rozvojovej spolupráce.
 

Nástroj Start Up


V rámci tejto dotačnej schémy môžu byť zo slovenskej ODA financované nasledovné aktivity:
 

 • identifikácia a vyhľadávanie partnerských subjektov v rozvojovej krajine,
 • úhrada nákladov súvisiacich s prezentáciou, certifikáciou výrobkov, vypracovaním štúdie realizovateľnosti (feasibility study), podnikateľského plánu alebo zámeru, trhovej a marketingovej analýzy,
 • úvodné semináre, workshopy, prezentácie, okrúhle stoly,
 • iniciovanie spolupráce s miestnymi verejnými inštitúciami.


Start Up je kľúčový nástroj Programu podnikateľských partnerstiev.

Bližšie informácie o jednotlivých programoch ako aj nástrojoch na ich implementáciu nájdete v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018.

Aktuálne výzvy na zapojenie sa do programov nájdete na webovej stránke SLOVAK AID.

Viac informácií k Platforme podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú spoluprácu nájdete na webovej stránke PLATFORMA  PODNIKATEĽOV PRE ZAHRANIČNÚ ROZVOJOVÚ SPOLUPRÁCU.
 

Kontakt pre ODA v SR


Agendu oficiálnej rozvojovej pomoci SR zastrešuje v podmienkach Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava 37
e-mail: orpo@mzv.sk, tel.: +421-2-5978 3642

Dátum poslednej aktualizácie: 12.5.2016Dátum vytvorenia: 16.4.2015