Slovensko spolupracuje s OECD na spoločných projektoch už od roku 2001. Spoločné projekty  zefektívňujú spoluprácu jednotlivých rezortov s OECD a prinášajú synergiu priorít OECD a národných cieľov. Zároveň majú pozitívny vplyv na tvorbu a realizáciu jednotlivých sektorových politík v SR založených na best practices a jedinečnom know-how, ktoré prináša OECD v oblasti dát a štatistík.
​​​​​​​

Výzva na predkladanie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD v roku 2024. Termín uzávierky výzvy  na predkladanie návrhov spoločných projektov SR-OECD sa predlžuje do 6.2.2024.

Updated 08.12.2023
Published 08.12.2023

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD na rok 2024, ktoré budú spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR do OECD.

Zámerom predkladaných návrhov je, v súlade s prioritami navrhnutými členmi Koordinačného výboru pre pôsobenie SR v OECD (KV) sústrediť sa na programové ciele jednotlivých orgánov štátnej správy, ktoré korešpondujú s myšlienkou OECD – „Lepšie politiky pre lepší život“ (Better Policies for Better Lives).

Hlavné prioritné oblasti a aktivity pôsobenia SR v OECD budú v roku 2024 zamerané na nasledovné oblasti:

 1. Opatrenia zamerané na podporu ekonomiky a jej udržateľného rastu, zlepšenie kvality života občanov
 2. Rozvoj sektorových politík a implementácia Agendy 2030
 3. Podpora vzdelávania, inovácií, technologického pokroku a digitalizácie

 

MZVEZ SR na financovanie spoločných projektov v roku 2024 vyčlenilo celkovú sumu 100 000 eur vo forme dobrovoľných príspevkov SR do OECD v súlade s uznesením vlády SR č. 349/2023.

Predkladateľ projektu je povinný zabezpečiť jeho spolufinancovanie v rozsahu minimálne 25 % rozpočtu projektu, ak Koordinačný výbor na pôsobenie SR v OECD (ďalej len Koordinačný výbor) nerozhodne inak.

Výzva je otvorená pre všetky ústredné orgány štátnej správy, ich rozpočtové organizácie a štátne inštitúcie. Jedna organizácia môže predložiť aj viacero návrhov projektov, alebo viaceré inštitúcie môžu predložiť spoločný projekt. Koordinačný výbor bude hodnotiť a vyberať projekty v zmysle nasledujúcich kritérií: 

 • Súlad s platnou legislatívou SR a s prioritami členstva SR v OECD na rok 2024.
 • Projekty by mali byť spracované tak, aby spĺňali podmienky na vykázanie príspevkov financovania v štatistike OECD ako dobrovoľných príspevkov SR pre OECD podľa pravidiel OECD.

 

Podmienky  na predkladanie projektov

Projekt musí byť predložený na schválenie v slovenskom jazyku spoločne s vyplneným projektovým formulárom najneskôr do 23. januára 2024 mailom na adresy libusa.misikova@mzv.skivona.gallova@mzv.sk alebo poštou na adresu:

Odbor globálnych ekonomických politík (OGEP)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Hlboká cesta 2
​​​​​​​833  36  Bratislava

Rozhodujúci dátum na doručenie návrhu je dátum poštovej pečiatky.                                    

 

Projekt musí obsahovať:

 • základný cieľ, s osobitným dôrazom na jeho prínos pre SR,
 • charakteristiku kľúčových činností, ktoré sa budú v rámci projektu realizovať,
 • náklady financovania projektu, vrátane výšky dobrovoľného príspevku SR, mieru a spôsob spolufinancovania zabezpečeného predkladateľom,
 • ďalšie relevantné informácie podľa uváženia predkladateľa.

 

Výber projektov

Podmienky a postup výberu projektov sú špecifikované v Mechanizme výberu a realizácie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD zverejnenom pri tejto výzve.  

Pri predkladaní projektov treba venovať pozornosť aj ďalším dôležitým ustanoveniam mechanizmu výberu a realizácie spoločných projektov:

 1. Predkladateľ projektu nesie plnú zodpovednosť za jeho formálnu i obsahovú prípravu, realizáciu, ako aj vypracovanie príslušných hodnotiacich informácií.
 2. Zvýšenú pozornosť treba venovať príprave rozpočtu s cieľom dodržať zásadu efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov.
 3. Schválené projekty budú financované prostredníctvom dobrovoľného príspevku SR do OECD. Dobrovoľný príspevok do OECD musí byť poskytnutý v rozpočtovom roku 2023.
 4. Predkladateľ zodpovedá za realizáciu cieľov projektu, je povinný zabezpečiť jeho vyhodnotenie a predloženie Koordinačnému výboru prostredníctvom MZVEZ SR, ako aj archivovanie súvisiacich dokumentov a dokladov kvôli následnej kontrole.
 5. Predkladateľovi sa odporúča preveriť realizovateľnosť predkladaného projektu s príslušným direktoriátom OECD.

 

Po ukončení termínu na predkladanie projektov MZVEZ SR vypracuje ich predbežné hodnotenie na základe vyššie stanovených kritérií a predloží ich na schválenie Koordinačnému výboru pre pôsobenie SR v OECD. Ďalšie informácie v prípade potreby poskytne:  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Odbor globálnych ekonomických politík (OGEP)

Phone
02/5978 3842, 3845

​​​​​​​Stála misia Slovenskej republiky pri OECD

Phone
0033156265090

Dokumenty na stiahnutie

Uznesenie vlády SR č. 349 z 28. júna 2023 k návrhu na úhradu príspevku na spolufinancovanie spoločných projektov Slovenskej republiky a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v rokoch 2024 – 2026
PDF 291.6 kB, 12/8/23, 58 downloads
Download
Podmienky a postup pri vykázaní finančného príspevku SR ako dobrovoľného príspevku do OECD
PDF 126.7 kB, 12/8/23, 69 downloads
Download
Mechanizmus výberu a realizácie spoločných projektov SR a OECD
PDF 490.7 kB, 12/8/23, 75 downloads
Download
Formulár na predkladanie projektov
Word 56.3 kB, 12/8/23, 83 downloads
Download
Prioritné oblasti spolupráce SR s OECD
Word 30.8 kB, 12/8/23, 75 downloads
Download